Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie

Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie
Utgivelsesar: 2008
Forlag: Cappelen Damm
Sprak: Bokmål
ISBN/EAN: 9788279501237
Forfatter: Ida Torunn Bjørkog Marit Solhaug
Antall sider: 216
Kategori: Sykepleie

Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie tar for seg arbeidsprosessen i prosjektarbeid.

Boka er et svar på det økende kravet sykepleiere møter om å styrke bruken av kunnskap i eget arbeid, kvalitetssikre sykepleiefagets framgangsmåter i klinikken og utvikle ny kunnskap gjennom forskning på aktuelle problemer i sykepleie.

Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie tar for seg arbeidsprosessen i prosjektarbeid, og kapitlene er bygd opp rundt de ulike trinnene i denne prosessen: iédutvikling, legitimering og avgrensning av prosjektet, litteratursøk, valg av teoretisk rammeverk, valg av framgangsmåter og presentasjon og diskusjon av resultater. Hvert trinn blir belyst og begrunnet, og det blir gitt eksempler på hvordan arbeidet kan gjennomføres.

To fagutviklingsprosjekter og ett forskningsprosjekt er benyttet som gjennomgående eksempelprosjekter for å illustrere de ulike trinnene i arbeidsprosessen. Siste kapittel tar for seg hvordan det er mulig å stimulere og legge til rette for fagutviklende arbeid i praksis.

I utgangspunktet er boka skrevet for sykepleierstudenter på ulike utdanningsnivåer og sykepleiere i praksis som ikke selv har gjennomgått et hovedfag eller masterstudium. Eksemplene er hentet fra sykepleie, men også andre studenter og yrkesutøvere i helse- og sosialfagene kan ha nytte av boka.

Med master i klinisk sykepleie vil kandidaten ha styrket kompetanse innenfor pasientrettet arbeid, fagutviklingsarbeid og forskning i klinisk sykepleie. Mastergradsstudiet i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv er klinisk orientert og retter seg mot sykepleiere som ønsker en faglig fordypning innen. Å leve med Aspergers. Hadde jeg visst hvordan «oppfølgingen» ville bli, hadde jeg kanskje ikke bedt om utredning. Med ett var jeg diagnosen, og ikke meg selv. I Sykepleien Forskning har over halvparten av de manuskriptene vi mottar til vurdering brukt et kvalitativt design. En mulig forklaring er at kvalitative. Globalisation and the development of health and social policy; Vitenskapsteori, etikk og vitenskapelig metode; Molekylær cellebiologi ; Biokjemiske og. NSFs sentralbord har tlf. 02409. Bruk gjerne kontaktskjema ved skriftlige henvendelser. Øvrig kontaktinformasjon NSF; Meld deg inn Søk etter studier og kurs. Søk etter studier og kurs ved HiOA. Kompetanseløft 2020 er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Formålet med planen er å bidra. Tidsskrift for psykisk helsearbeid retter seg mot kunnskapsformidling og formidler teori, forskning, fagutvikling, klinisk erfaring og debatt innen psykisk helsearbeid.

2018 PDF/ePUB E-Bøker - All rights reserved.